Sekretesspolicy

Syftet med dessa Användarvillkor är att fastställa villkoren för användningen av Tjänsten och villkoren för tilldelning av rättigheterna till Berättelserna till Dmtfood d.o.o..

De nuvarande Användarvillkoren omfattar de bindande avtalsvillkoren mellan Dmtfood d.o.o. och varje person som vill få tillgång till, konsultera, visa, ladda upp, publicera eller på annat sätt använda Tjänsten från någon enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon etc.) ( "Användaren").

Varje Användare av Tjänsten medger att denne har läst och godkänt gällande Användarvillkor innan Tjänsten används. Om Användaren inte accepterar dessa Användarvillkor får Användaren inte använda Tjänsten.

PARAGRAF 2 – BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

2.1. Tjänsten gör det möjligt för Användaren att kostnadsfritt visa och skicka in Berättelser som rör Dmtfood d.o.o. reklamkampanj och i enlighet med de redaktionella regler som gäller för Dmtfood d.o.o.s Webbplatser. Användaren kommer endast kunna skicka in Berättelser efter att ha fyllt i ett formulär med relevant information på förhand och det är sedan Dmtfood d.o.o. som väljer vilka Berättelser som skall publiceras.

2.2. För att kunna använda Tjänsten krävs en Internetanslutning och någon form av datorenhet. Kostnaderna som är relaterade till Internetanslutningen och datorenheten betalas i sin helhet av Användaren som också är ansvarig för att anslutningen och enheten fungerar, är kompatibel och har rätt inställningar för att använda Tjänsterna.

2.3.När Användarens skickar in Berättelser för publicering är der Användarens ansvar. Alla delar, oavsett deras natur (text, bild, foto, video, ljud, hyperlänkar) som ingår i Berättelserna, har valts av Användaren och är helt och hållet Användarens ansvar.

2.4. Dmtfood d.o.o. har rätt att ändra layouten, presentationen och utformningen av Tjänsten och Dmtfood d.o.o.s webbplatser och Dmtfood d.o.o. kan själv bestämma hur Tjänsterna skall tillhandahållas till Användarna. Användarna kan inte ställa krav eller påverka om hela eller delar av Berättelserna justeras eller tas bort från Tjänsten eller från Dmtfood d.o.o. webbplats och/eller från Tjänsternas funktioner.

PARAGRAF 3 – TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

Vi betonar att Tjänsten är gratis. Dmtfood d.o.o. har på inget sätt någon skyldighet att tillhandahålla någon minimal tillgång till Tjänsten, och Användarna skall vara medvetna om att Dmtfood d.o.o. kan avbryta tillgången till Tjänsten, exempelvis för tekniska eller redaktionella syften som underhåll, uppdateringar, etc. och att detta kan ske utan förvarning. Dmtfood d.o.o. kan under inga omständigheter, hållas ansvarig för konsekvenserna av sådana avbrott eller för bristande tillgänglighet till Tjänsten.

PARAGRAF 4 – INSKICK AV BERÄTTELSE

4.1. Användare som vill skicka in sin Berättelser till Dmtfood d.o.o. för publicering måste vara kvinnor som fyllt 18 år och som har rättskapacitet. När Användarna skickar in en Berättelse måste de samtidigt fylla i ett formulär med obligatorisk information som är nödvändig för att deras Berättelse skall kunna publiceras (såsom för- och efternamn, land, kön, e-postadress) och uppmanas sedan att bekräfta att de godkänner gällande Användarvillkor. All information som lämnas måste vara korrekt och uppriktig.

Det kostar ingenting att skicka in Berättelser.

4.2. Användarna kommer därefter ges möjlighet att ladda upp sina Berättelser och skicka in dem till Dmtfood d.o.o. som sedan tillsammans med Marie Kondo väljer ut ett antal berättelser för publicering.

Användarna bestämmer vad Berättelsen skall handla om, men Användarna bör vara medvetna om att Berättelserna har mindre chanser att bli utvalda om de innehåller negativt eller olämpligt innehåll som depression, ångest eller psykisk ohälsa, missbruk av något slag, alkohol, droger, förtal, etc., främjande av olagliga beteenden eller aktiviteter, svordomar, pinsamt innehåll, politiskt innehåll, diskussion om särskilda dieter, psykiska eller fysiska sjukdomar, inklusive eventuell medicinering.

Allt innehåll som laddas upp eller överförs måste vara korrekt och sparas på ett säkert sätt i förväg eftersom Dmtfood d.o.o. inte ger några garantier om säker lagring eller arkivering av Berättelsen som skickas via Tjänsten.

4.3. Inskick av en Berättelse till Tjänsten innebär en överlåtelse av rättigheter som föreskrivs i dessa gällande Användarvillkor (Paragraf 5) från och med dagen för inskick.

PARAGRAF 5 – ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

5.1. När en Användare skickar in en Berättelse överlåter denne alla exklusiva rättigheter som Dmtfood d.o.o. behöver för att Dmtfood d.o.o. eller något annat bolag inom Dmtfood d.o.o.-koncernen, direkt eller indirekt, skall kunna använda Berättelserna på Tjänsten och/eller på Dmtfood d.o.o.s webbplatser och inom ramen för reklamkampanjen Dmtfood d.o.o.. Denna exklusiva överlåtelse av rättigheter sker kostnadsfritt och skall börja gälla dagen då Berättelsen laddas upp eller skickas in, för världen i stort, och så länge upphovsrätten och en eventuell förlängning av denna gäller, eller när Dmtfood d.o.o. meddelar att Berättelsen inte kommer att publiceras.

Genom att göra så, överlåter Användaren vid tidpunkten för inskicket, oåterkalleligen den exklusiv rätten, äganderätten och intresset (inklusive alla immateriella rättigheter) till Berättelsen till Dmtfood d.o.o., vilket ger Dmtfood d.o.o. eller något annat bolag inom Dmtfood d.o.o.-koncernen rätten  att använda, direkt eller indirekt via en tredje part, helt eller delvis, för ett obegränsat antal visningar på Tjänsten och på Dmtfood d.o.o.s webbplats eller på webbplats hos tredje part som godkänts av Dmtfood d.o.o., för världen i stort och under den tid som föreskrivs i lag och eventuell förlängning och/eller förnyelse.

Överlåtelsen av rättigheterna skall omfatta alla rättigheter som krävs för publicering och användning av Berättelserna av Dmtfood d.o.o. eller annat bolag inom Dmtfood d.o.o.-koncernen, inklusive rätten att reproducera, representera, kommunicera med allmänheten, göra tillgänglig för allmänheten, använda, kopiera, koda, lagra, arkivera, distribuera, överföra, anpassa, ändra, översätta till andra språk och för andra länder, förena med annat innehåll, helt eller delvis, på något sätt, inklusive, utan begränsning, Internet, varje trådlös överföring, i samband med Reklamkampanjen Dmtfood d.o.o. och i synnerhet med alla Dmtfood d.o.o.s webbplatser (inklusive sociala nätverk och konton), beroende på de kommersiella villkoren (gratis eller genom betalning). Tilldelningen av rättigheter omfattar rätten att främja och marknadsföra Berättelserna, Tjänsten och/eller Dmtfood d.o.o.s produkter och tjänster samt rätten att licensiera till tredje part.

5.2. Alla rättigheter som gäller Berättelsen och gällande Användaravtal som inte har överlåtits, skall överlåtas med prioritet för Dmtfood d.o.o., enligt de villkor som fastställs i rätt tid och i god tro mellan Parterna.

5.3. Användarna kommer ge Dmtfood d.o.o. och/eller dess eventuella efterträdare allt rimligt stöd och ta fram alla dokument som behövs för att fullända, bevara, registrera eller dokumentera Dmtfood d.o.o. och/eller dess eventuella efterträdares rätt till Berättelserna.

5.4. Användaren ger också Dmtfood d.o.o. den oåterkalleliga rätten att använda förnamn, efternamn, ålder, yrke, nationalitet, likhet och personlig information som tillhandahålls i samband med Berättelsen. Dmtfood d.o.o. har dock ingen skyldighet att göra det.

5.5. Dmtfood d.o.o. har ingen skyldighet att publicera, distribuera eller visa någon Berättelse eller del av den.

5.6. I förekommande fall kan Dmtfood d.o.o. meddela Användarna att man har beslutat att inte publicera deras Berättelse i enlighet med denna överlåtelse av rättigheter. I dessa fall skall överlåtelsen av rättigheter hävas vid den tidpunkt Dmtfood d.o.o. meddelar Användaren via post eller e-post.

5.7.Användaren som lämnar in en Berättelse garanterar att berättelsen och Dmtfood d.o.o.s utövande av beviljade rättigheter inte (a) kränker tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning immateriella rättigheter, rätten att publicera, rättighet till personlighet, rätten till sekretess, rätt till betalning av royaltys eller andra rättigheter för tredje part; (b) resulterar i någon kränkning, förlust eller skada för tredje part (inklusive, utan begränsning, förtal, brott mot immateriella rättighet eller brott mot tystnadsplikt); eller (c) på annat sätt bryter mot gällande lagar, förordningar eller relevanta branschkoder.

PARAGRAF 6 – ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

6.1. När en Användare lämnar en Berättelse, kommer Dmtfood d.o.o. bekräfta mottagandet av Berättelsen och sedan granska den för att välja ut ett begränsat urval av Berättelser som skall publiceras i enlighet med de rättigheter som beviljas.

Alla Dmtfood d.o.o.s publiceringar av Berättelser på tredje parts webbplatser som sociala nätverk skall vara föremål för användarvillkoren som gäller för nämnda webbplatser.

6.2. Alla Användare förbinder sig att inte bryta mot gällande lagstiftning och förbinder sig att inte skada några legitima intressen hos tredje part, hos Dmtfood d.o.o. eller Dmtfood d.o.o.-koncernen. Användarna åtar sig särskilt att inte:

 • Reproducera, framställa eller distribuera verk (dokument, bilder, video, ljud etc.) som skyddas av immateriella rättigheter utan skriftligt tillstånd, och/eller i strid med gällande lagstiftning
 • Publicera en hypertextlänk som länkar till en webbplats där man betalar för innehållet
 • Kränka rätten till integritet hos tredje part (namn, likhet av tredje part utan deras uttryckliga medgivande)
 • Skada Dmtfood d.o.o.s rykte eller någon annan tredje part (nedsättande benämningar)
 • Nedvärdera produkter och tjänster
 • Sprida oönskade elektroniska meddelanden (spam)
 • Använda Tjänsten för att på något sätt, sprida oönskad reklam eller oönskat marknadsföringsmaterial
 • Sprida kränkande eller förolämpande meddelanden
 • Tillskansa sig identiteten hos en annan användare eller tränga in ett datorsystem
 • Anstifta till brott eller uppmana till självmord, diskriminering, hat (särskilt rashat) eller våld
 • Prisa brott, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, terrordåd eller förneka brott mot mänskligheten
 • Sprida innehåll som är våldsamt, pornografiskt eller strider mot allmän ordning och anständighet eller som minskar skyddet mot mänsklig värdighet eller skyddet av minderåriga
 • Medvetet sprida virus eller andra skadliga program som kan förändra, radera, samla in eller förfalska data.

Om en Användare inte följer någon av ovanstående regler, förbehåller sig Dmtfood d.o.o. rätten att ta bort Berättelser efter eget gottfinnande trots Dmtfood d.o.o.s rätt att begära ersättning för eventuell skada. Användare skall gottgöra, försvara och hålla Dmtfood d.o.o. skadeslöst från alla anspråk och kostnader som följer av brott mot uppgifter, garantier eller skyldigheter enligt detta avtal.

PARAGRAF 7 – IMMATERIALRÄTT

Alla delar (text, bilder, fotografier, ljud programvaror, ikoner, grafik, layout, databaser, varumärken, logotyper, etc.) av Tjänsten, samt strukturen och det redaktionella innehållet, skyddas av immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter etc. där Dmtfood d.o.o. är rättighetsinnehavare, övertagare eller licenstagare. Följaktligen får inte någon reproduktion, framställning, anpassning, översättning och/eller omvandling, i sin helhet eller delvis, eller utnyttjande av någon del av Tjänsten, ske utan uttryckligt förhandsgodkännande av Dmtfood d.o.o..

PARAGRAF 8 – PERSONUPPGIFTER – COOKIES

8.1. Data och information om Användarna och deras användning av Tjänsten behandlas av Dmtfood d.o.o. i egenskap av dataansvarig och sker i enlighet med villkoren i sekretesspolicyn. 

8.2. De uppgifter som Användarna lämnar när de skickar in sina Berättelser skall endast användas för att Tjänsten skall fungera och för att publicera Berättelserna. Data och information används så länge som krävs för publiceringen av Berättelserna och kommer därefter att raderas.

8.3. I enlighet med bestämmelserna i tillämplig lag, skall alla Användare ha rätt att få tillgång till, korrigera och radera sina personuppgifter samt förhindra eller invända mot hur Dmtfood d.o.o. hanterar personuppgifterna.

PARAGRAF 9 – ALLMÄNNA VILLKOR

9.1. Användaren samtycker till att Dmtfood d.o.o. kan överlåta detta avtal eller någon av Dmtfood d.o.o.s rättigheter eller skyldigheter till tredje part och att Dmtfood d.o.o. får överföra sina förpliktelser till tredje part.

9.2. Om något villkor i dessa Användarvillkor bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ej genomförbara av en domstol eller annan behörig myndighet, kommer det inte att påverka giltigheten av de övriga villkoren i Användarvillkoren.

9.3. De nuvarande Användarvillkoren styrs av lagarna i Sverige. Om parterna inte kan komma överens i godo, skall alla tvister angående giltigheten, tolkningen eller verkställandet av dessa Användarvillkor avgöras av behöriga domstolar i Sverige.